هیچ کس صیت حتی یک انبازی ارزش افزوده را نمی شناسد

بوسیله گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز شنبه درون پنل شهرهای هوشمند در رویداد اجر جهانی خال خشتی زرین تهران گفت: بنیان تغییرات را بر مبنای شهروندان فراغت دهیم پیشرفت سزاوار سرزنش توجهی حادث خواهد شد. انسان در شهرها به شهرداری ها مالیات می دهند تا خدمات خوبی قبض کنند.

وی افزود: با توجه بوسیله این که ترند شهرنشینی در گیتی درون حال افزایش است و تا سال ۲۰۵۰ این عدد به ۵۰ برسد، کلان شهرهای ما داخل حال بزرگ تر شدن هستند و مشکلات شهرنشینی در حوزه های حمل و نقل، ترافیک، آلودگی، تخلیه پسماندها و مشکلات زیست محیطی مسائلی هستند که مردم به آن دست و چنگال بطی ء می کنند.

آذری جهرمی اظهار داشت: پرفسور بالتازار تمام حوزه ها آی سی تی است، راه حل هوشمندسازی شهری یک مرام خواه یک دکور بخاطر فداکار مسئولین محو. امروز بدون هوشمندسازی نمی نبوغ کلان شهرهایی مثل تهران، اصفهان و مشهد را کنترل کرد.

وزیر ارتباطات اشاره کرد: چنانچه هر روز شهرداری نتواند مقیاس آلودگی، ترافیک و مسائلی از این دست را رویت کند، مدیریت کور خواهد حیات. فن شناسی به اسم اینترنت اشیا آمده تا بتواند این مسائل را پیاده سازی نرم. فن شناسی بیگ دیتا برای انتزاع داده ها آمده است، تمام این ها باید به خروجی برای بهبود زندگی مردم تحول شود.

وی تصریح کرد: اگر پروژه ای انجام می کنیم که در زندگی مردم تفاوتی ایجاد نمی یواش در واقع از بین بردن عوارض مردم است. باید قدیم از خودمان بپرسیم نتیجه برنامه ای که تو حال پیاده سازی آن هستیم چیست.

آذری جهرمی افزود: قیمت افزوده اصلی این است که داده های شهری را باز بگذاریم تا بالغ ها بتوانند از آن ایجاد ثروت کنند. اگر دیتاها درون اختیار دسته ویژه راحتی بگیرد، به رضایت مردم منجر نمی شود.

اگر اشتراک داده ها به لباس اصولی ادا نشود اتفاقی متشابه اتفاقی که در خدمات ارزش افزوده عارض داد، بوسیله وقوع می پیوندد که سالانه اعداد بیش یدکی درون آن بین رد و بدل می شود.

وی ادامه عدل: سوا می شود در بازار ۲۶۰۰ میلیارد تومانی سالانه، مردم حتی یک بازیکن واقعی درون این عرصه را نشناسند. زمانی که از مبارزه با کلاهبرداری های خدمات ارج افزوده صحبت کردیم، طرفداران این خدمات اعلام کرده اند ۳۰ هزار شغل با پایان مقدار افزوده از بین خواهد رفت. چنانچه واقعا این تعداد شغل ایجاد شده، چطور هیچ کدام از انسان حتی شهرت یکی از این شرکت های ارزش افزوده را نمی دانند؟

وزیر ارتباطات تاکید کرد: چنانچه آزادسازی داده و اشتراک گذاری خلاقیت ها بوسیله مشق گذاشته نشود، نتیجه ملموس نخواهد داشت، توجه به نقش هوشمندسازی تو نمایش خدمات به انسان بوسیله شکل ساطع صورت بگیرد.  

شعار امسال مزد جهانی زمین بیس بال طلایی تهران خلق شهرهای هوشمند، تاب آور زیست پذیر بخاطر همگی است.  

روز جهانی شهرها داخل سال ۲۰۱۳ بر بنیاد پیشنهاد کمیته اقتصادی و تنخواه گذاری سازمان ملل بوسیله منظور مشارکت بیشتر شهرهای مختلف گیتی برای تقویت زیرساختهای شهری حکمرانی محلی و مدیریت شهری و سایر بنیان های حیاتی برای مقابله با عواقب تغییرات شهرنشینی داخل جوامع متنوع انتخاب شده است.