رتبه ایران درون دنیا درون دسترسی به فناوری اطلاعات | ۷۰ درصد ایرانیان به اینترنت دسترسی دارند

به گزارش مهر، آخرین آمار استاندارد برخورداری خانوار کشور و مصرف افراد از فناوری مفروضات تا سرانجام سال ۹۷ از سوی مرکز آمار ارائه شده است. بر مبنای این آمار، ۷۰ درصد افراد بالای ۶ سال در قلمرو به اینترنت دسترسی دارند و این درون حالی است که این رقم تو سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد بوده و ۴۶ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر در کشور کاربر اینترنت بودند. در سال ۹۵ همچنین حدود ۵۳.۲۳ درصد یعنی ۳۸ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۸۰ نفر به اینترنت دسترسی داشتند.

بررسی ها علامت می دهد که تا پایان سال ۹۷ شمار خانوارهای دارای دسترسی بوسیله اینترنت به ۷۹.۵۶ درصد رسید و این در حالی است که این رقم درون سال ۹۶ حدود ۷۲.۸ درصد بود و ۱۷ میلیون و ۹۶۰ هزاره و ۳۰۲ خانوار به اینترنت دسترسی داشتند. درون سال ۹۵ نیز حدود ۱۵ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۴۸ خانوار به اینترنت دسترسی داشتند و ضریب دسترسی خانوار به اینترنت ۶۲.۲۱ درصد حیات.

داخل همین حال این آمار نشان می دهد که شمار خانوار دارای دسترسی بوسیله رایانه نیز داخل سال ۹۷ با افزایش ۵ درصدی همراه بوده و ۷۴.۰۲ درصد خانوار ایرانی بوسیله رایانه دسترسی دارند. این در حالی است که این رقم تو سال ۹۶ با حیات دسترسی ۱۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۹ خانوار به حدود ۶۹.۷ درصد و در سال ۹۵ با وجود دسترسی ۱۴ میلیون و ۸۵۴ هزاره و ۱۲۴ خانوار بوسیله رایانه به ۶۱.۳۹ درصد رسیده حیات.

وضعیت برخورداری خانوار ایرانی بوسیله فناوری اطلاعات و ارتباطات در حالی با شیب کند افزایش، همراه است که وضعیت جهانی ایران از نگاه اتحادیه جهانی مخابرات نشان می دهد که کشورمان درون میان ۱۶۷ سرزمین جهان، رتبه ۸۱ برخورداری از فناوری داده ها را دارد.

این آمار که مربوط بوسیله انتهای سال ۲۰۱۷ است شرایط ایران را در سه شاخص میزان دسترسی بوسیله ابزارهای فناوری اطلاعات، میزان استفاده و نیز میزان مهارت مورد معاینه راحتی داده که از حیث این شاخص ها، ایران تو ایستگاه ۸۱ در میان کشورهای جهان قرار دارد.