حامی جدید ایسپا منصوب شد

به گزارش ایسنا،  دکتر حمیدرضا طیبی، مهتر جهاد دانشگاهی در حکمی مهدی رفیعی بهابادی را به نشانی سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)منصوب کرد. رفیعی بهابادی پیش از این در جانب معاونت پژوهشی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) فعالیت داشت.

طیبی همچنین درون نامه ای مجزا از تلاش ها و خدمات محمد آقاسی در طول دوره ریاست این مرکز قدردانی کرد.